Rada Gminy w Gąsawie w dniu 11 lipca 2017 roku uchwałą Nr XXVIII/244/2017 wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Gąsawa projektu pn. „Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno-komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie”.

Na początku września bieżącego roku Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące udziału w wyżej wymienionym projekcie. (Ustalenia zapadły przed wejściem w życie reformy oświaty, dlatego w nazwie projektu jest Zespół Publicznych Szkół). Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 350 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. Chodzi także o progres poziomu przygotowania merytorycznego 40 nauczycieli na obszarze gminy Gąsawa w terminie do 30.06.2018 r. Ma on również wdrożyć doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczniów szkoły gimnazjalnej w Gąsawie związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy.

W ramach 5 zadań merytorycznych projektu zaplanowano wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach dla podniesienia poziomu jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Gąsawa.