Zawiadamiam, że zwołuję IV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 4 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2026:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019 - 2026,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,
  2. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gąsawa;
  3. metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,
  4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2019 r .
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik