Zawiadamiam, że zwołuję VII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku (środa) o godz.13:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach przez radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
  2. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  3. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017-2023,
  4. aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gąsawa na lata 2012-2027,
  5. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie,
  6. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie oraz wyboru jej Przewodniczącego,
  7. zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich,
  8. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428”,
  9. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok,
  10. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030,
  11. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żnin na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej,
  12. rozpatrzenia skarg na Wójta,
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gąsawa za rok 2018
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
  • wprowadzenie,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  • wniosek komisji rewizyjnej,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z działalności finansowej za rok 2018,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwał w sprawach:
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
   • udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z posiedzeń komisji w roku 2019.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik