Pan Kazimierz Maciejewski z Gąsawy obchodził jubileusz 100. urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki złożył Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych.

Foto: Andrzej Goiński

            Zawiadamiam, że zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2030:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020 - 2030,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żnin na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej,
  2. przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017 - 2023
  3. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2020 r .
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Gąsawie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem, dz. nr 428” w wysokości 1.500.000,00 zł.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kozaneckiej oraz Pana Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza za wszelką pomoc i wsparcie w procesie pozyskiwania dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2.961.449,15 zł.

W dniu 8 lipca 2019 r. poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich brał udział w uroczystości Chrztu holownika Marynarki Wojennej w Stoczni Remontowa SHIPBUILDING w Gdańsku. Matką Chrzestną holownika Marynarki Wojennej została Magdalena Śniadecka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich. Holownika otrzymał imię Mieszko. Było to wspaniałe wydarzenie dla nas i naszej szkoły.

Tekst: Magdalena Śniadecka, zdjęcia: Zofia Wyzina

Więcej zdjęć dostępne tutaj