Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 16 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 14:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

Postanowienie Nr 222/2024
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Gąsawie wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II postanawia, co następuje:

§ 1.

  1. Zwołuje się I sesję Rady Miejskiej w Gąsawie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa wybranych na kadencję 2024-2029 na dzień 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali „Stodoła”, Gminne Centrum Kultury „Stodoła” w Gąsawie, ul. Żnińska 3a.
  2. Porządek obrad sesji stanowi załącznik do postanowienia.

§ 2.

Wykonanie postanowienia zleca się Urzędowi Miasta i Gminy w Gąsawie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II
/-/ Dariusz Kala

Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa - głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2024 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, niezawierające azbestu lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Dofinansowanie będzie mogło wynosić do 70% kosztów zadania. Część nieobjętą dofinansowaniem właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.
Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem skorzystania z dotacji jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąsawie do dnia 6 maja 2024 r.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 35.
Wniosek do pobrania tutaj.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zawiadamiam, że zwołuję XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2024 roku (piątek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Życznienia z okazji Świąt Wielkanocnych

Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa
informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Gąsawie
czynny będzie do godziny 13:00.
Kasa czynna będzie do godziny 12:30.
Za utrudnienia przepraszamy!