UCHWAŁA NR XVIII/121/08 
RADY GMINY W GĄSAWIE 
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1. Ustanawia się dla Gminy Gąsawa:
1) herb, według opisu w §2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
2) flagę, zgodnie z opisem w §3 i wzorem określonym w załączniku nr 2;
3) pieczęć Gminy Gąsawa, pieczęć Wójta Gminy Gąsawa, pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie, pieczęć Rady Gminy w Gąsawie opisane w §4 i wzory stanowiące załącznik nr 3.

§2. Herbem Gminy Gąsawa jest: w polu srebrnym mur czerwony z otwartą bramą i trzema wieżami blankowanymi czerwonymi. W każdej z nich po jednym oknie.

§3. Flagą Gminy Gąsawa jest: płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z dwóch jednakowej szerokości pasów: czerwonego i białego. Pośrodku płata nałożony jest herb Gminy Gąsawa.

§4. 1. Pieczęć Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: GMINA GĄSAWA.
2. Pieczęć Wójta Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: WÓJT GMINA GĄSAWA.
3. Pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W GĄSAWIE.
4. Pieczęć Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: RADA GMINY W GĄSAWIE.

§5. 1. Herb, flaga i pieczęcie określony w §2, §3 i §4 niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi.
2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa wymaga zgody Wójta Gminy Gąsawa.
3. Zasady i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa określa odrębna uchwała.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 123 poz. 1353.