Gąsawa, dnia 9 lipca 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godz. 09:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gąsawa położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewy,
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gąsawa położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo,
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin,
  7. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gąsawa położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  8. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gąsawa na rok szkolny 2020/2021,
  9. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2020 rok,
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gąsawa za rok 2019:
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
  1. wprowadzenie,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  3. wniosek komisji rewizyjnej,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z działalności finansowej za rok 2019,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
   - udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Jednocześnie zwracam uwagę, że z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa w obradach sesji uczestniczyć będą mogli radni, zaproszeni goście oraz obsługa.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik