Gąsawa, dnia 4 stycznia 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 8 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021 - 2030:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
  2. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku,
  3. utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Gąsawa,
  4. ustalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Gąsawa,
  5. ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Gąsawa.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik