Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa– głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2021 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, niezawierające azbestu, lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6), wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.
Wnioski złożone po tym terminie, nie będą uwzględnione.

Dofinansowanie będzie wynosiło do 100% kosztów zadania. Część nieobjętą dofinansowaniem właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem skorzystania z dotacji, jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Gąsawa do dnia 1 czerwca 2021 r.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Gąsawie Pan Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 35.

Wniosek do pobrania tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki