ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH, ROZTOPOWYCH ORAZ DRENAŻOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm) obowiązuje zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w ustawy, wprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10000 zł.

W celu wyegzekwowania przestrzegania wskazanego zakazu prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje. Zakład wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe, roztopowe bądź drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Art. 28 ust. 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński