ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 października 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy oraz protokołów z VI, VII i VIII sesji nadzwyczajnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych:
  1. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik