Logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego

W związku z uruchomieniem programu Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Gąsawa zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku posiadania kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR (wymóg nieobligatoryjny) należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88–410 Gąsawa

Materiał źródłowy:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki: