ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy oraz protokołu z IX sesji nadzwyczajnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;
  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo;
  4. rocznego Programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
  5. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gąsawa;
  7. ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji stałych i pozostałych radnych;
  8. zasad przyznawania diet przewodniczącym, organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gąsawa;
  9. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok;
  10. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 8. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020 przez zobowiązane osoby.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2020 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik