Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                                                                                                                          

            Zawiadamiam, że zwołuję XX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.   Wydanie wybranym radnym w wyborach uzupełniających w dniu 4 września 2016 r. zaświadczenia o wyborze.

3.   Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

7.   Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XIX sesji.

8.   Składanie wniosków i interpelacji.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

11. Apel Rady Gminy do prezesa IPN, Prezydenta RP oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot pomocy przy ekshumacji prochów śp. Zygmunta Góralskiego, żołnierza wyklętego z Pałuk, zamordowanego przez UB, pochowanego pod zmienionym nazwiskiem w Poznaniu i doprowadzenie do godziwego pochówku w Żninie.

12. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 

       a) dyskusja

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gąsawa, gmina Gąsawa,

       b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie – Małe,

       c) zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

       d) zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów,

       e) zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,

       f) udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Ryszewku na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na montażu systemu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym drewnianym kościele,

       g) uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pod nazwą „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częścią socjalno-biurową w Łysininie gm. Gąsawa,

       h) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.

       i) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021

14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zakończenie.

Przewodniczacy Rady Gminy

Mariusz Kazik