ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. (piątek) o godz.12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.

6. Składanie wniosków i interpelacji.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2015/2016

a) dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie,

b) uzupełnienia składu osobowego komisji wychowania, oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych,

c) zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,

d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa,

e) wprowadzenia zmian do budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok,

9. Informacja Wójta Gminy Gąsawa o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązane osoby.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik