ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz.14:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
 8. Wyrażenie opinii w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
 9. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej..
 10. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/28 o pow. 0,1076 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/29 o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/30 o pow. 0,1177 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Obudno,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 294/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Szelejewo,
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/15, nr 3/20, nr 2. nr 1/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa i nr 98/10, nr 48, nr 161/1, nr 94, położonych w obrębie ewidencyjnym Łysinin, stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  8. wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 rok,
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

      Mariusz Kazik