ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2017 r.(wtorek) o godz. 11:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie wniosków i interpelacji.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno – komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

b) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017-2023,zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/15, nr 3/20, nr 2, nr 1/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa i nr 98/10, nr 48, nr 162/1, nr 94, położonych w obrębie ewidencyjnym Łysinin, stanowiących własność Gminy Gąsawa,

c) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik