ZAWIADOMIENIE

                                                                                             

            Zawiadamiam, że zwołuję XXIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta za okres od 22 czerwca 2017 roku do 14 września 2017 roku, oraz informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  1. dyskusja
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Gąsawa,
  2. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Szkolę Podstawową im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie,
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gąsawa,
  4. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

         Mariusz Kazik