OGŁOSZENIE - AZBEST
DLA POSZKODOWANYCH W SIERPNOWEJ NAWAŁNICY

Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. - głównie eternitu.

Osoby, które po sierpniowej nawałnicy zgłosiły w Urzędzie Gminy w Gąsawie, uszkodzenia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, mogą składać w tutejszym urzędzie (pokój nr 6) wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie. Właściciele posesji, którzy we własnym zakresie zdjęli lub zabezpieczyli uszkodzone pokrycia dachowe lub elewacje z eternitu, mogą ubiegać się o zwrot kosztów w kwocie ryczałtowej w wysokości 300 zł/Mg.

Do dofinansowania natomiast nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem skorzystania z dotacji jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Gąsawie do dnia 13 października 2017 r.

Bliższych informacji udziela Marlena Jułga, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 23

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki