Z A W I A D O M I E N I E

            Zawiadamiam, że zwołuję XXXI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz informacja z realizacji uchwał z XXX sesji Rady Gminy.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rocznego programu współpracy gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
  2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
  3. ustalenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4. określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
  6. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie,
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich w
  8. wprowadzenia zmian do budżetu gminy Gąsawa na 2017 rok,
  9. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2021.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik