Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa – głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2018 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, nie zawierające azbestu lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dofinansowanie będzie wynosiło do 70% kosztów zadania. Pozostałą część - przynajmniej 30% kosztów, właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem skorzystania z dotacji jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Gąsawie do dnia 20 lutego 2018 r.

Bliższych informacji udziela p. Marlena Jułga, pokój nr 6, tel. 52 303 62 23.

 

Wójt Gminy Gąsawa

  /-/ Błażej Łabędzki