Zawiadamiam, że zwołuję XXXV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. podziału gminy na okręgi wyborcze,
  2. programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku,
  3. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  4. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok,
  5. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022 .
 8. Raport Wójta z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok.
 9. Informacja Wójta Gminy Gąsawa o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe z terenu gminy Gąsawa w 2017 roku (zgodnie z § 16 ust. 2 uchwały Nr XII/97/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015 r.)
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik