Zawiadamiam, że zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
  4. uchylenia uchwały o udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie,
  5. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań leasingowych na zakup koparko-ładowarki dl Zakładu Robót Publicznych, w Gąsawie,
  6. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gąsawa,
  7. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018,
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik