Zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach przez radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
  2. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa
  4. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie
  5. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019,
  6. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2030
 8. Wolne głosy i wnioski
 9. Zakończenie

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik