KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 31 października 2019 r.
Na podstawie informacji uzyskanej w dniu 31 października 2019 r.
o wynikach badań wody pobranej z punktu monitoringowego zlokalizowanego
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa
(woda dostarczana jest ze stacji uzdatniania w Złotnikach gm. Rogowo),
z uwagi na obecność bakterii grupy coli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
brak przydatności wody z sieci wodociągowej
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa.
Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych
ze spłukiwaniem toalet, prowadzeniem działań naprawczych
i przeciwpożarowych
oraz zobowiązał zarządzającego - Morawscy Sp. z o. o. Grochowiska Księże
do zapewnienia wody o właściwej jakości.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara