KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 8 listopada 2019 r.
Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr SB/123943/11/2019
z dnia 8 listopada 2019 r. pobranej z punktu monitoringowego
w Marcinkowie Górnym, gm. Gąsawa (woda dostarczana jest ze stacji uzdatniania wody w Złotnikach gm. Rogowo)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
przydatność wody do spożycia z sieci wodociągowej
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa.
Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara