Zawiadomienie

                                                                                             

            Zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
  2. ustalenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
  4. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
  5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie .

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik

Stosownie do artykułu 42ab Ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz 2033 z późń.zm.) Wójt Gminy Gąsawa podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach polowań odbywających się na terenie Gminy Gąsawa.

terminy polowań

pobierz

 

            Zawiadamiam, że zwołuję II sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Rocznego programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
  2. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Gąsawa;
  3. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego rady gminy, wiceprzewodniczącego rady gminy, przewodniczących komisji stałych i pozostałych radnych;
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski;
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie .

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik

„Biała Sobota” to dzień, w którym ZUS otwiera sale obsługi klientów wyłącznie dla lekarzy i asystentów medycznych. To doskonała okazja by skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tym bardziej, że tylko do końca listopada zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Od 1 grudnia lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

W trakcie „Białej soboty” będzie można założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także pobrać bezpłatny certyfikat do podpisywania e-zwolnień. Nasi eksperci krok po kroku pokażą, jak w prosty i szybki sposób wystawić e-zwolnienie. Jeśli lekarz będzie chciał w trakcie wizyty uzyskać certyfikat z ZUS, powinien przyjść z własnym nośnikiem (pendrive) albo z przenośnym sprzętem z dostępem do internetu (laptop). Potrzebny będzie również dowód osobisty oraz aktualny adres e-mail.

Oddział ZUS w Bydgoszczy dla lekarzy i asystentów medycznych organizuje w listopadzie:

 • dwie Białe Soboty 17 i 24 listopada w godz. 9:00 do 14:00  przy ul. Św. Trójcy 33,
 • indywidualne konsultacje z obsługi e-ZLA od 15 do 30 listopada w godz. 15:00 do 17:00 w placówce ZUS, przy ul. Św. Trójcy 33

Zapisy na konsultacje i udział w Białej Sobocie oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 34 18 388.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego