ZAWIADOMIENIE

      Zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej, z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2021:
  1. wprowadzenie,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.  przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2022,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
  3. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2017
  4. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.
  5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021,
 10. Odpowiedzi na wnioski interpelacje zgłoszone na sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik