Zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r.(czwartek) o godz. 14:00 w Zielonej Szkole w Chomiąży Szlacheckiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI sesji.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
 1. wprowadzenie,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
 3. wniosek komisji rewizyjnej,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z działalności finansowej za rok 2016,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
 • udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa, położonych w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie – Małe,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa, położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo,
 4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 15/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szelejewo,
 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Chomiąża Szlachecka,
 6. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.
 7. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2021
 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
(ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa)

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

pobierz

pobierz