Zapraszamy na bezpłatną mammografię - wtorek 7 grudnia 2021 roku - Gąsawa ul. Żnińska 19

Informujemy, że w związku z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców zaplanowano na dzień 5 listopada 2021 roku całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

W związku z tym dnia 5 listopada 2021 roku nie będą przyjmowane wnioski o wydanie dowodu osobistego.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865) po 7 listopada 2021 roku obowiązywały będą nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego zawierające odciski palców, które zostaną udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Gąsawie.

Zawiadamiam, że zwołuję IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Żnina dotycząca Żnińskiej Kolei Wąskotorowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
 4. Informacja Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie o funkcjonowaniu NZOZ Beata Szczęsna w Gąsawie.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia na 2022 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Komratowo;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Oćwieka;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gogółkowo;
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  • zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

 Logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego

W związku z uruchomieniem programu Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Gąsawa zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

 • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku posiadania kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR (wymóg nieobligatoryjny) należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88–410 Gąsawa

Materiał źródłowy:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Więcej informacji dotyczących konsultacji dostępne tutaj.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy gazociągu