ZAWIADOMIENIE

      Zawiadamiam, że zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz informacja z realizacji uchwał z XXI sesji Rady Gminy.

6. Składanie wniosków i interpelacji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rocznego programu współpracy gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok,

c) ustalenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów,

e) określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru,

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,

g) wprowadzenia zmian do budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik  

 

pobierz

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

18 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Gąsawie, Laskach Wielkich i Szelejewie zorganizowane zostaną Happeningi „Dzieci przeciwko przemocy” jako forma protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, organizowany w ramach projektu p.n. „Uczę się życia od Ciebie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy.

Najliczniejszy happening odbędzie się w Gąsawie. Udział w nim wezmą dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Niepublicznych, Zespołu Publicznych Szkół i Przedszkola Samorządowego. Podczas happeningów głos zabiorą Wójt Gminy Gąsawa Pan Błażej Łabędzki, Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Pan Mariusz Kazik i Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Pan Karol Wrzesiński. Dzieci wystąpią z apelem o prawach i obowiązkach dziecka, nastąpi również wręczenie nagród w konkursach plastycznych o tematyce związanej z happeningiem.

W Gąsawie po części oficjalnej dzieci i młodzież z transparentami, gwizdkami i balonikami przemaszerują z hali sportowej do centrum Gąsawy, rozdając napotykanym przechodniom serduszka z hasłami propagującymi dobro.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w happeningach – im nas więcej, tym lepiej!

W związku z przemarszem dzieci i młodzieży ulicami Leszka Białego i Rynek ok.  godziny 10.30 prosimy Kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość.