OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
o OBLODZENIU
Zjawisko: OBLODZENIE
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: wszystkie powiaty
Ważność: od 22:00 15 grudnia do 09:00 16 grudnia 2018 roku
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie oblodzenia od godz. 22:00 15 grudnia do godz. 09:00 16 grudnia 2018 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie od -4 st do -2 st., ślisko. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Zawiadomienie

                                                                                             

            Zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
  2. ustalenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
  4. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
  5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie .

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik

Stosownie do artykułu 42ab Ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz 2033 z późń.zm.) Wójt Gminy Gąsawa podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach polowań odbywających się na terenie Gminy Gąsawa.

terminy polowań