Organ prowadzący i dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Gąsawa podjęli wspólną decyzję, iż od dnia 6 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe w Gąsawie i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz przy Szkole Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich nie zostaną otwarte.

Powyższa decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci uczęszczających do naszych placówek oraz dużym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

O dalszych decyzjach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa informować.

Wytyczne ze strony Ministra Edukacji Narodowej

Wytyczne ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że w okresie 4 - 23 maja 2020 roku planowany jest agrolotniczy zabieg zwalczania chrabąszcza na terenie Leśnictw Oćwieka, Głęboczek i Jeziora. Oprysk zagrożonych drzewostanów zostanie wykonany przy użyciu preparatu owadobójczego MOSPILAN 20 SP (0,4 litra/ha), środka obniżającego napięcie powierzchniowe IKAR 95 EC (1 litr/ha) i nośnika – woda (4 litry/ha), ogółem ciecz robocza w ilości ok. 5 litra/ha. Powierzchnia Gminy Gąsawa objęta zabiegiem wynosić będzie 161,03 ha.

Zgodnie z kartą charakterystyki preparatu MOSPILAN 20SP został dopuszczony do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie na podstawie decyzji MRiRW nr R-495/2016 z dnia 21.10.2016 roku. Jest to proszkowy środek owadobójczy rozpuszczalny w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na rośliny działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Wg informacji producenta zastosowanie nie wymaga okresu karencji dla ludzi, zwierząt, upraw zielonych i zbóż, nie przewiduje również działań prewencyjnych odnośnie pszczół. W środowisku ulega bardzo szybkiej degradacji do nietoksycznych produktów rozpadu. Nie kumuluje się w pyłku ani w nektarze, w naturze pszczoły nie są narażone na wzrost jego poziomu w organizmie i pożywieniu larw.

Z uwagi jednak na ochronę środowiska MOSPILAN 20SP nie będzie stosowany w strefie bezpośredniej wód otwartych, gdyż został zakwalifikowany do III klasy toksyczności i wykazuje szkodliwość wobec ryb i organizmów wodnych.