Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie informuje, że Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania:

 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • Programu Wspierania Rodziny,
 • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Gąsawa do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia następujących ankiet:

 • Problemy społeczne w opinii mieszkańców (pobierz),
 • Równość szans kobiet i mężczyzn (pobierz),
 • Przemoc w rodzinie (pobierz).

Wypełnione ankiety prosimy do dnia 6 marca 2020 r. dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Kierownik GOPS w Gąsawie
/-/ Katarzyna Kaźmierczak

pobierz

            Zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku ( piątek ) o godz. 8:00 w sali „ Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjecie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
  6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach przez radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa:
   2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   3. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku:
   4.  poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso:
   5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Gąsawa nieruchomości, położonych w Oćwiece, stanowiących własność Skarbu Państwa:
   6. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok
   7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030:
   8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie na 2020 rok
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

KOMUNIKAT NR 1/W/2020
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 5 lutego 2020 roku

Na podstawie sprawozdań z badań wody z dnia 4 lutego 2020 r. pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z Wodociągu Gąsawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdza
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Gąsawa.

Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Insektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara