KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 8 listopada 2019 r.
Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr SB/123943/11/2019
z dnia 8 listopada 2019 r. pobranej z punktu monitoringowego
w Marcinkowie Górnym, gm. Gąsawa (woda dostarczana jest ze stacji uzdatniania wody w Złotnikach gm. Rogowo)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
przydatność wody do spożycia z sieci wodociągowej
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa.
Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 31 października 2019 r.
Na podstawie informacji uzyskanej w dniu 31 października 2019 r.
o wynikach badań wody pobranej z punktu monitoringowego zlokalizowanego
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa
(woda dostarczana jest ze stacji uzdatniania w Złotnikach gm. Rogowo),
z uwagi na obecność bakterii grupy coli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
brak przydatności wody z sieci wodociągowej
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa.
Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych
ze spłukiwaniem toalet, prowadzeniem działań naprawczych
i przeciwpożarowych
oraz zobowiązał zarządzającego - Morawscy Sp. z o. o. Grochowiska Księże
do zapewnienia wody o właściwej jakości.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara

INFORMACJA

Zmianie uległa godzina rozpoczęcia sesji Rady Rady Gminy w Gąsawie.
Sesja rozpocznie się o godzinie 09:00.


ZAWIADOMIENIE

             Zawiadamiam, że zwołuję XI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku (piątek) o godz. 09:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 6. Składanie wniosków i interpelacji
 7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Żninie
  1. przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
  2. wybór komisji skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania
  4. podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąsawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gąsawa 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2022,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  5. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
 9. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018 przez zobowiązane osoby.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie

Przewodniczący Rady Gminy

   Mariusz Kazik