APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety, przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

ULOTKA

 

 

ZAWIADOMIENIE

      Zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej, z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2021:
  1. wprowadzenie,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.  przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2022,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
  3. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2017
  4. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.
  5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021,
 10. Odpowiedzi na wnioski interpelacje zgłoszone na sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik