Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. 

Wnioskodawcami projektu mogą być:

 

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Dofinansowanie można otrzymać na:

projekt, którego przedmiotem będzie opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Alokacja na konkurs wynosi: 10 906 665,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 100,00%.

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 19.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-Skuteczna-pomoc-spoleczna-23