Gąsawa, dnia 4 lipca 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄSAWA

IRG.672.1.2024

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa (procedura wszczęta uchwałą nr LXVIII/418/2024 Rady Miejskiej w Gąsawie z dnia 25 marca 2024 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa, w terminie do dnia 30 września 2024 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa.