W związku z utrzymującą się suszą na terenie gminy Gąsawa, która spowodowała straty również w uprawach kukurydzy, roślin okopowych, a także użytkach zielonych i krzewach owocowych, istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat powstałych wskutek suszy.
Szacowanie strat przez komisję będzie mogło mieć miejsce zarówno w tych gospodarstwach, w których dokonano już szacowania uprzednio zgłoszonych strat, a wskutek suszy straty te uległy zwiększaniu w uprawach kukurydzy, roślin okopowych, a także użytkach zielonych i krzewach owocowych, jak również w tych gospodarstwach, w których straty wystąpiły w ostatnim czasie wyłącznie w w/w uprawach.
Szacowanie strat może dotyczyć jedynie upraw znajdujących się na polu przed zbiorem plonu.
Rolnicy, w gospodarstwach których wskutek suszy wystąpiły szkody w uprawach, mogą osobiście zgłaszać wykaz strat do Urzędu Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 roku. Tam też dostępne są wzory druków dotyczące wykazu strat. Niezbędne dane jakie należy przygotować to:
1) imię, nazwisko, adres, numer producenta rolnego (nadany przez ARiMR), siedziba gospodarstwa i położenie gruntów rolnych (obręby ewidencyjne);
2) gatunek, odmianę, powierzchnię wszystkich upraw rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty obszarowe do ARiMR), w tym również tych, w których nie wystąpiły straty oraz szacowana wysokość strat określona procentowo;
3) informacja, ile z plonu danej rośliny (w %) przeznaczona jest do sprzedaży;
4) roczna produkcja towarowa zwierząt gospodarskich niestanowiących stada podstawowego - średnia z ostatnich 3 lat;
5) informację o kwotach uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych.
W przypadku zgłoszenia strat, dane te będą szczegółowo weryfikowane przez komisję.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gąsawie w biurze nr 6 oraz pod nr telefonu (52) 30 36 223.