KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Wójt Gminy Gąsawa z siedzibą w Gąsawie (88-410) przy ulicy Żnińskiej 8, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 4. Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych;
  2. realizacji umów;
  3. niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów;
  4. wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:
   Realizowane zadaniePodstawa prawna
   EWIDENCJA LUDNOŚCI
   Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
   Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie
   Wydanie i wymiana dowodu osobistego Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2019 poz. 653)
   URZĄD STANU CYWILNEGO
   Zawarcie związku małżeńskiego Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
   Wydanie aktu urodzenia, zgonu lub odpisów aktów stanu cywilnego
   Dokonanie zmiany imienia i nazwiska Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016 r. poz. 10 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
   PODATKI I OPŁATY
   Opłacanie podatku od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
   Opłacanie podatku rolnego Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2018 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
   Opłacanie podatku leśnego Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
   Opłacanie podatku od środków transportowych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
   Zwrot podatku akcyzowego Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
   Uiszczanie opłaty targowej Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
   Zgłoszenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58 z późn. zm.)
   Wpis do ewidencji świadczących usługi noclegowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 238 z późn. zm.)
   ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
   Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
   Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
   Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenie wniosku o sporządzenie planu Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
   Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
   Dokonanie podziału działki lub nieruchomości Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
   Ustalenie numeru porządkowego Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)
   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716)
   Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.)
   Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362 z późn. zm.)
   SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
   Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu
   SPRAWY SOCJALNE / SPOŁECZNE
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)
   Przyznanie dodatku energetycznego Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)
   GOSPODARKA KOMUNALNA
   Przyznanie lokalu socjalnego / tymczasowego Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
   Najem lub dzierżawa nieruchomości / lokalu mieszkalnego Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
   Zakup nieruchomości / lokalu mieszkalnego Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
   Administrowanie mieniem komunalnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
   ZEZWOLENIA / REKOMPENSATY
   Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
   Wydanie zezwolenia na usunięcie / wycięcie drzew Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081)
   Rekompensowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 2137)
  5. w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
   • wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji,
   • stwierdzenia własnoręczności podpisu,
   • stwierdzenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
   • rozpatrzenia wniosku o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
 5. W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością;
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
   Urząd Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
   tel. (22) 531 03 00
   fax. (22) 531 03 01
   Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od 10:00 do 13:00.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 9. Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.