pobierz

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz.14:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

DOFINANSOWANIE

Wójt Gminy Gąsawa informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Gąsawa. Szczegółowe informacje oraz wniosek o dofinansowanie zabiegu uzyskać można w Urzędzie Gminy w Gąsawie w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu (52) 303 62 10.

Wójt Gminy Gąsawa

/-/ Błażej Łabędzki

WNIOSEK o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa o stanie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Gąsawa.
  1. dyskusja,
 5. Informacja Komendanta Gminnego OSP z działalności za 2016 rok.
  1. dyskusja,
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 8. Składanie wniosków i interpelacji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku,
  2. dostosowania szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  3. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa.
  4. ustanowienia roku 2017 na terenie Gminy Gąsawa Rokiem 790 Rocznicy Zjazdu Książąt Dzielnicowych w Gąsawie,
  5. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
  6. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok,
  7. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2021
 10. Raport Wójta z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok.
 11. Informacja Wójta Gminy Gąsawa o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe z terenu gminy Gąsawa w 2016 roku (zgodnie z § 16 ust. 2 uchwały Nr XII/97/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015 r.)
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

 

pobierz

Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie
zaprasza
na spotkanie autorskie z Kryspinem Krystkiem, autorem książek m.in. "Zakochana koloratka",
które odbędzie się 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 17:30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 (sala nr 15).

Zapisy pod nr tel. (52) 3036245 lub osobiście w bibliotece (ilość miejsc ograniczona).

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

oraz Żnińskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje, że w związku z  rozpoczętym i planowanym naborem wniosków

w ramach Poddziałania 6.2

"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020   oraz 

wniosków w ramach Poddziałania 6.3

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020 Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

organizuje szkolenie

dla potencjalnych Wnioskodawców powyższych poddziałań.

Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1

21 marca br.

w godz. 10.00-13.00

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Gąsawa że w roku 2018 przypada setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gmina Gąsawa przygotowuje się do uroczystych obchodów związanych z tym patriotycznym zrywem narodowościowym. Przygotowywana jest publikacja poświęcona mieszkańcom Gminy Gąsawa, którzy uczestniczyli w walkach powstańczych lub w inny znaczący sposób przyczynili się do zwycięskiej walki.

Apeluję do wszystkich Państwa o przekazywanie posiadanych informacji o uczestnikach Powstania Wielkopolskiego bezpośrednio do Urzędu Gminy w Gąsawie (tel. 52 3036237) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda informacja będzie bardzo cenna dla upamiętnienia Powstańców z naszej Gminy.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

 

  Regulamin konkursu
na "Pisankę Wielkanocną".
Regulamin konkursu
na "Babkę Wielkanocną".
pobierz pobierz

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji mieszkańców gminy Gąsawa

Data: 
30 marca 2017 r. od godziny 7:00
Miejscowości: 
Gąsawa, Biskupin, Gogółkowo

Data: 
31 marca 2017 r. od godziny 7:00
Miejscowości: 
Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Szelejewo, Ryszewko, Drewno, Oćwieka, Głowy

Data:
6 kwietnia 2017 r. od godziny 7:00
Miejscowości:
Godawy, Łysinin, Komratowo, Annowo, Wiktorowo, Ostrówce, Pniewy

Data:
21 kwietnia 2016 r. od godziny 7:00
Miejscowości:
Nowawieś Pałucka, Obudno, Chomiąża Szlachecka, Laski Wielkie, Laski Małe, Piastowo, Rozalinowo

ZBIERAMY:
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, muszle toaletowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny

NIE ZBIERAMY:
drewnianych desek, belek, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów, grzejników, płytek, rolet, części samochodowych, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi

pobierz pobierz pobierz pobierz

Informuję, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2017 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, nie zawierające azbestu, lub dokonały tego już wcześniej i posiadają składowany eternit, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Gąsawie (pokój nr 6), w celu wypełnienia stosownej deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie, nie będą uwzględnione.

Dofinansowanie będzie wynosiło do 70% kosztów zadania. Pozostała część kosztów (przynajmniej 30%) właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie. Do dofinansowania nie kwalifikują się natomiast koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem skorzystania z dotacji, jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie (deklaracji) wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Gąsawa do dnia 15.03.2017 r.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Gąsawie Pan Tadeusz Gołębiewski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 23.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń:
  1. dyskusja.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie,
  2. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4. wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy Gąsawa,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa,
  7. wskazania przedstawiciela do Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie,
  8. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Gąsawie na 2017 rok,
  9. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok.
 9. Odpowiedzi na wnioski interpelacje zgłoszone na sesji.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
/-/ Mariusz Kazik  

UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw przez 5 dni, tj. od 20 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Sądowej 2.

Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Informujemy, iż na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnejoraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Powiecie Żnińskim będą funkcjonować 3 punkty nieopdłatnej pomocy prawnej: w Barcinie, Janowcu Wielkopolskim oraz w Żninie.

Więcej informacji w ULOTCE

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Zadeklarowana w 2017 r. podstawa wymiaru składki dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2017 r. stanowi kwotę 2000 zł.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 180 zł (tj. 9% x 2000 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę).

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Silny wiatr
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.01.2017 do godz. 2:00 dnia 05.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 40 km/h, z porywami do 80km/h, z kierunków północnych. Silny wiatr będzie miejscami powodować zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety, przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

ULOTKA

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Opady marznące
Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.12.2016 do godz. 7:00 dnia 23.12.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczała się z północnego zachodu na południowy wschód województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

 

ZAWIADOMIENIE

      Zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej, z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2021:
  1. wprowadzenie,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.  przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2022,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
  3. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2017
  4. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.
  5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021,
 10. Odpowiedzi na wnioski interpelacje zgłoszone na sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik  

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Opady marznące
Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.12.2016 do godz. 6:00 dnia 14.12.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczała się z północnego zachodu na południowy wschód regionu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Opady marznące
Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 07.12.2016 do godz. 24:00 dnia 07.12.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
silny wiatr
Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 01.12.2016 do godz. 06:00 dnia 02.12.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, początkowo z zachodu, po północy z północnego zachodu
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 

KOMUNIKAT   DLA   ROLNIKÓW

poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.

Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej niż 70% uprawy.

Pomoc rolnikowi będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika, złożony na specjalnym formularzu w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.

Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł/1 ha powierzchni upraw rolnych zniszczonych przez klęski żywiołowe jak: susza, gradobicie, huragan, deszcz nawalny. Dotyczy to także ujemnych skutków przezimowania roślin. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków - zaznacza ministerstwo.

Szczegóły patrz na linku: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesli-wysokie-strat.html

Wytworzył WZRKiOR w Bydgoszczy

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu informuje, iż za kilka dni ruszy I-sza edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu:

mjr Jacek Tecław - tel. 261 436 740
kpt. Andrzej Wicleben - tel 261 436 741

więcej informacji

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
MGŁA
Zjawisko: Mgła
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni
Ważność: od godz. 16:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

ZAWIADOMIENIE

      Zawiadamiam, że zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz informacja z realizacji uchwał z XXI sesji Rady Gminy.

6. Składanie wniosków i interpelacji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rocznego programu współpracy gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok,

c) ustalenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów,

e) określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru,

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,

g) wprowadzenia zmian do budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik  

 

pobierz

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

18 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Gąsawie, Laskach Wielkich i Szelejewie zorganizowane zostaną Happeningi „Dzieci przeciwko przemocy” jako forma protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, organizowany w ramach projektu p.n. „Uczę się życia od Ciebie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy.

Najliczniejszy happening odbędzie się w Gąsawie. Udział w nim wezmą dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Niepublicznych, Zespołu Publicznych Szkół i Przedszkola Samorządowego. Podczas happeningów głos zabiorą Wójt Gminy Gąsawa Pan Błażej Łabędzki, Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Pan Mariusz Kazik i Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Pan Karol Wrzesiński. Dzieci wystąpią z apelem o prawach i obowiązkach dziecka, nastąpi również wręczenie nagród w konkursach plastycznych o tematyce związanej z happeningiem.

W Gąsawie po części oficjalnej dzieci i młodzież z transparentami, gwizdkami i balonikami przemaszerują z hali sportowej do centrum Gąsawy, rozdając napotykanym przechodniom serduszka z hasłami propagującymi dobro.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w happeningach – im nas więcej, tym lepiej!

W związku z przemarszem dzieci i młodzieży ulicami Leszka Białego i Rynek ok.  godziny 10.30 prosimy Kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach gęsinowych: konkursie plastycznym dla dzieci oraz na relacje ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej dla rodzin. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi zestaw rowerów dla rodziny, sprzęt gospodarstwa domowego, gry, i przybory plastyczne.

 

 

 

Komunikat  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych:

 • niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
 • nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem.

W związku z powyższym przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowych obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów.

Zgodnie z postanowieniem art. 61 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

 • utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
 • zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w zakresie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Jednocześnie informuję, że organy nadzoru budowlanego przeprowadzą kontrole w okresie jesienno-zimowym 2014/2015, których celem będzie sprawdzenie jak właściciele i zarządcy obiektów budowlanych wywiązują się z obowiązków wynikających z art. 62 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m².

 

 

Nadzwyczajne liczenie dzików 

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach. Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny. Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików. 

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów. Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. (piątek) o godz.12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad.

 

 

 

 

 

Bardzo miło jest nam poinformować Państwa, że z okazji otwarcia Orlika Lekkoatletycznego na Stadionie Gminnym im. Leszka Białego w Gąsawie w dniu 30 lipca 2016 roku ustanowiliśmy rekord Polski w kategorii NAJWIĘKSZY BIEG W GUMOFILCACH! Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania! Wpis o naszym dokonaniu znajduje się już w bazie rekordów Polski na stronie  biurorekordow.pl Najwiekszy bieg gumofilcach - Rekord Polski

Leśny Domu Seniora w Piastowie informuje o naborze na stanowiska pracy: pielęgniarka, rehabilitant, masażysta, dietetyk, kucharka, pokojowa.

 

Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno –Sportowym „Solvitur Ambulando” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej organizuje Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych. Patronat nad turniejem objęła Prezes Rady Ministrów – Pani Beata Szydło. Jednym z członków Komitetu Honorowego turnieju jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak.

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                                                                                                                          

            Zawiadamiam, że zwołuję XX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

regulamin biegu

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział Regionalny w Toruniu
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Żninie
serdecznie zapraszają na

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO

Podczas spotkania przedstawiona zostanie specyfika kontroli kwalifikowalności powierzchni prowadzonej metodą FOTO na obszarach gmin Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski.

Omówione zostaną zasady i etapy realizacji tego typu kontroli, przewidywane ramy czasowe obsługi całego procesu oraz wpływ wyników kontroli na wysokość płatności bezpośrednich.

Termin spotkania: 29 września 2016 r. godz. 10:00

Miejsce spotkania: Gminny Dom Kultury w Rogowie (ul. Kościelna 4a)

 !!! UWAGA  !!!

Utrudnienia w ruchu drogowym podczas podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Pałuki Tour” 4 września 2016 r. więcej informacji

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Gąsawa i okolic na DOŻYNKI GMINNE!!! START 27.08.2016 - godz. 15.00 - Godawy

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 działa punkt porad prawnych 

ŻNIN
UL. SZPITALNA 32
 siedziba ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

PONIEDZIAŁEK

11.00 - 15.00

WTOREK

8.00 - 12.00

ŚRODA

11.00 - 15.00

CZWARTEK

8.00 - 12.00

PIĄTEK

11.00 - 15.00

Porad prawnych udziela radca prawny.

 

Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

PGN jest dokumentem strategicznym, opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, w tym m.in.:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Opracowanie PGN obejmuje w swoim zakresie stworzenie bazy danych, która umożliwi inwentaryzację emisji CO2, gazów i pyłów na terenie Gminy. W Planie określone zostaną działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w Naszym regionie.

PGN pozwoli realizować zadania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które mają szansę uzyskać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat przeprowadzanych prac dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Naszej Gminy.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
BURZE Z GRADEM
Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 05-08-2016 do godz. 22:00 dnia 05-08-2016
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm; wiatr w porywach do 90 km/h; lokalnie grad; większa intensywność zajwisk na wschodzie regionu
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Od dnia 3 sierpnia 2016 r. zmianie ulegają godziny funkcjonowania Punktu Przyjęć Interesantów w Gąsawie. Teraz punkt ten będzie czynny w każdą środę miesiąca w godzinach 17:00 - 20:00!

W lipcu Komendant Powiatowy Policji w Żninie zawarł porozumienie z Wójtem Gminy Gąsawa dotyczące zmian godzin urzędowania Punktu Przyjęć Interesantów w Gąsawie. Zmiana ta wynika z potrzeb mieszkańców gminy, którzy w tym czasie będą mogli skorzystać z porady policjantów lub zgłosić się z nurtującymi problemami. Nie uległo zmianie miejsce, gdzie mieści się przedmiotowy punkt tj. budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żnińskiej 19.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z dzielnicowymi pełniącymi służbę na terenie gminy Gąsawa, którzy dostępni są pod numerami telefonów:

st. sierż. Karol Susz - tel. 786 858 617 - rejon: Gąsawa ul. Rynek, Krótka, Pałucka, Jeziorna, Marii Konopnickiej, Kujawska, Słowiańska, Żnińska, Trzemeszeńska, Sportowa, Spokojna, Tartaczna, Huby, Jasna, Półwiejska, Powstańców Wielopolskich, Parkowa, Ogrodowa, Leszka Białego, Kwiatowa, Biskupińska, Słoneczna, Franciszka Kowalika, Piastowska.

asp. Marcin Kranz - tel. 786 858 618 - rejon: Chomiąża Szlachecka, Komratowo, Laski Małe, Laski Wielkie, Nowawieś Pałucka, Obudno, Piastowo, Rozalinowo.

st. sierż. Dawid Superczyński - tel. 786 858 616 - rejon: Annowo, Biskupin, Drewno, Głowy, Godawy, Gogółkowo, Łysinin, Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Oćwieka, Ostrówce, Pniewy, Ryszewko, Szelejewo, Wiktorowo.

W każdej chwili można skontaktować się z dyżurnym KPP w Żninie pod numerem: (52) 303 32 00, 997 lub 112.

 

 

 

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji mieszkańców gminy Gąsawa

 

Data:
4 sierpnia 2016 r. od godziny 7:00
Miejscowości:
Godawy, Łysinin, Komratowo, Annowo, Wiktorowo, Ostrówce, Pniewy

 

Data:
5 sierpnia 2016 r. od godziny 7:00
Miejscowości:
Nowawieś Pałucka, Obudno, Chomiąża Szlachecka, Laski Wielkie, Laski Małe, Piastowo, Rozalinowo

 

ZBIERAMY:
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, muszle toaletowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny

NIE ZBIERAMY:
drewnianych desek, belek, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów, grzejników, płytek, rolet, części samochodowych, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi

 

 

 

 

Gąsawa, dnia 7 lipca 2016 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: