Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 18 września 2023 roku (poniedziałek) i w dniu 25 września 2023 r. o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie sytuacji finansowej gminy i jednostek podległych.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  • wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie:
  • sprzedaży części gruntu z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gąsawa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 5/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  • sprzedaży części gruntu z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gąsawa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 155/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo - Piastowo,
  • nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 191/30, nr 191/23, nr 191/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Chomiąża Szlachecka na rzecz Gminy Gąsawa,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa położonej w obrębie ewidencyjnym Oćwieka.
 5. Omówienie projektu uchwały zmiany do budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.