ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 13:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "II Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego z okazji 11 listopada" - ZOBACZ

Informacja o obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli źródeł ogrzewania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie dostępna tutaj.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie informuje, że Ministerstwo Finansów przesunęło termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur zwanym KSeF.

Obowiązkowy KSeF wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy zyskali więcej czasu, żeby przygotować się do obowiązku wystawiania e-faktur. Zatem, proces wystawiania e-faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie i nadal mogą oni korzystać z dotychczasowych narzędzi i rozwiązań. Ministerstwo zachęca jednak - szczególnie mniejszych przedsiębiorców - do wykorzystania dodatkowego czasu do zapoznania się z darmowymi narzędziami stworzonymi przez resort tj. Aplikacja Podatnika i e-faktury.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że po okresie wakacji rozpocznie się cykl specjalnych szkoleń, które prowadzone będą w lokalnych Urzędach Skarbowych w celu przedstawienia działania systemu KSeF. Na wspomniane szkolenia już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje na temat przedłużenia terminu wdrożenia KSeF znajdują się w komunikacie Ministerstwa Finansów, z którym można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem: tutaj.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 16 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 14:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

Postanowienie Nr 222/2024
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Gąsawie wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II postanawia, co następuje:

§ 1.

  1. Zwołuje się I sesję Rady Miejskiej w Gąsawie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa wybranych na kadencję 2024-2029 na dzień 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali „Stodoła”, Gminne Centrum Kultury „Stodoła” w Gąsawie, ul. Żnińska 3a.
  2. Porządek obrad sesji stanowi załącznik do postanowienia.

§ 2.

Wykonanie postanowienia zleca się Urzędowi Miasta i Gminy w Gąsawie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II
/-/ Dariusz Kala

Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa - głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2024 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, niezawierające azbestu lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Dofinansowanie będzie mogło wynosić do 70% kosztów zadania. Część nieobjętą dofinansowaniem właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.
Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem skorzystania z dotacji jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąsawie do dnia 6 maja 2024 r.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 35.
Wniosek do pobrania tutaj.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.