Gmina Gąsawa ze względu na swoje położenie geograficzne (leży na „Szlaku Piastowskim”) dysponuje wieloma zasobami przyrodniczymi i antropogenicznymi stwarzającymi bardzo dobre warunki do rozwoju funkcji turystycznej.  

Atrakcyjne zasoby przyrodnicze - związane głównie z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich. Zajmuje on 28 % powierzchni gminy, na której występuje bogactwo krajobrazów, które tworzą:

  • dwa ciągi jezior rynnowych rynny żnińskiej i foluskiej. Siedem jezior występujących na tym obszarze i w jego sąsiedztwie jest o powierzchni powyżej 20 ha, a są to jeziora: Ostrowieckie, Foluskie, Chomiąskie, Oćwieckie, Gąsowskie, Godawskie i Pniewskie, atrakcyjne dla celów rekreacyjnych;
  • zbiorowiska leśne (lesistość gminy kształtuje się na poziomie 25 %) mające duże znaczenie rekreacyjne, gdyż towarzyszą najatrakcyjniejszym w gminie jeziorom;
  • urozmaicona rzeźba polodowcowa - rynny jezior, dolinki małych cieków, sandry;
  • pomniki przyrody w postaci rzadkich okazów drzew. 

Bogate zasoby środowiska kulturowego w tym: 

Poza tym na terenie gminy: 

  • organizowane są wyspecjalizowane imprezy promocyjne jak „Festyn Archeologiczny”,
  • Funkcjonuje kolejka wąskotorowa