Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa ustanowiony został herb Gminy Gąsawa.

Opis herbu:
W polu srebrnym mur czerwony z otwartą bramą i trzema wieżami blankowanymi czerwonymi. W każdej z nich po jednym oknie.

Wygląd:

 

Kolorystyka:

Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa ustanowiona została flaga Gminy Gąsawa.

Opis flagi:
Płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z dwóch jednakowej szerokości pasów: czerwonego i białego. Pośrodku płata nałożony jest herb Gminy Gąsawa.

Wygląd:

Kolorystyka:

Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa ustanowione zostały pieczęcie: Gminy Gąsawa, Wójta Gminy Gąsawa, Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie, Rady Gminy w Gąsawie.

PIECZĘĆ GMINY GĄSAWA

Opis:
Pieczęć Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: GMINA GĄSAWA.

Wygląd:


PIECZĘĆ WÓJTA GMINY GĄSAWA

Opis:
Pieczęć Wójta Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: WÓJT GMINY GĄSAWA.

Wygląd:


PIECZĘĆ PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W GĄSAWIE

Opis:
Pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W GĄSAWIE.

Wygląd:


PIECZĘĆ RADY GMINY W GĄSAWIE

Opis:
Pieczęć Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: RADA GMINY W GĄSAWIE.

Wygląd:

UCHWAŁA NR XVIII/121/08 
RADY GMINY W GĄSAWIE 
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1. Ustanawia się dla Gminy Gąsawa:
1) herb, według opisu w §2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
2) flagę, zgodnie z opisem w §3 i wzorem określonym w załączniku nr 2;
3) pieczęć Gminy Gąsawa, pieczęć Wójta Gminy Gąsawa, pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie, pieczęć Rady Gminy w Gąsawie opisane w §4 i wzory stanowiące załącznik nr 3.

§2. Herbem Gminy Gąsawa jest: w polu srebrnym mur czerwony z otwartą bramą i trzema wieżami blankowanymi czerwonymi. W każdej z nich po jednym oknie.

§3. Flagą Gminy Gąsawa jest: płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z dwóch jednakowej szerokości pasów: czerwonego i białego. Pośrodku płata nałożony jest herb Gminy Gąsawa.

§4. 1. Pieczęć Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: GMINA GĄSAWA.
2. Pieczęć Wójta Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: WÓJT GMINA GĄSAWA.
3. Pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W GĄSAWIE.
4. Pieczęć Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: RADA GMINY W GĄSAWIE.

§5. 1. Herb, flaga i pieczęcie określony w §2, §3 i §4 niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi.
2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa wymaga zgody Wójta Gminy Gąsawa.
3. Zasady i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa określa odrębna uchwała.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 123 poz. 1353.

UCHWAŁA NR XVIII/122/08 
RADY GMINY W GĄSAWIE 
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1. Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, chorągwi, sztandaru, proporca i łańcucha Wójta.

§2. Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Gąsawa mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§3. Herbu Gminy Gąsawa używają:
1) Rada Gminy;
2) Wójt Gminy;
3) Urząd Gminy;
4) jednostki organizacyjne Gminy oraz Ochotnicze Straże Pożarne do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

§4. Herb Gminy jako symbol i znak tożsamości może być umieszczony:
1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy, jej jednostkach organizacyjnych;
2) w sali ślubów;
3) na bankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta Gminy oraz za jego zgodą;
4) na bankietach korespondencyjnych i wizytówkach Rady Gminy w Gąsawie;
5) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych;
6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy;
7) na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych w gminie;
8) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.

§5. W czasie świąt narodowych flagę podnosi się obok flagi państwowej zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz gminnych, jednostek organizacyjnych i straży w gminie.

§6. Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

§7. 1. Wizerunek herbu Gminy oraz flagi mogą być używane przez inne podmioty do celów komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Gąsawa.
2. Wójt prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu Gminy.

§8. 1. Zasady i okoliczności używania pieczęci Rady Gminy w Gąsawie i pieczęci Wójta Gminy Gąsawa określają odrębne przepisy.
2. Wskazane pieczęcie odciskane są na dokumentach określonych odrębnymi przepisami, poniżej tekstu po lewej stronie arkusza.

§9. 1. Pieczęć Gminy Gąsawa oraz pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie przeznaczone są do sygnowania druków i pism okolicznościowych oraz ozdobnych takich jak:
1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez Radę Gminy w Gąsawie;
2) dyplomu honorowe i zwykłe przyznawane przez organy Gminy Gąsawa;
3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania.
2. Wizerunek pieczęci umieszcza się poniżej tekstu druku lub pisma okolicznościowego lub ozdobnego po lewej stronie arkusza zawierającego zasadniczy fragment tekstu.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 123 poz. 1353.