ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LXII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gąsawa na lata 2024-2026;
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie;
  3. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
  5. ustalenia na 2024 rok stawek podatku od nieruchomości;
  6. określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów;
  7. określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru;
  8. określenia dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  9. Rocznego Programu Współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok;
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok;
  11. wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz na zawarcie porozumienia międzygminnego;
  12. utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej organizowanego przez Gminę Gąsawa;
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Gąsawa;
  14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gąsawa w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Pałucka;
  15. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032.
 8. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2022 przez zobowiązane osoby.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2022 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik