ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2024 roku (środa) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
  2. ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gąsawa;
  3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
  4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku;
  5. nadania imienia Hali Sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6;
  6. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 ro;
  7. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2024 rok.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Kazik