logo wfosigw torun

W ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gąsawa na lata 2012 – 2032” przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Gąsawie Nr XII/98/2012 z dnia 16 lipca 2012 r., Gmina Gąsawa podejmuje działania mające na celu usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy oraz ich transport i unieszkodliwianie na wyznaczonym składowisku materiałów niebezpiecznych. Realizację zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest co roku powierza wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym sprawne i rzetelnie prowadzenie prac przy zachowaniu obowiązujących przepisów związanych z tego typu działaniami.

W wyniku nawałnicy jaka przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim, na terenie Gminy Gąsawa uszkodzeniom uległy liczne obiekty budowlane. W celu unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest pochodzących ze zniszczonych bądź uszkodzonych budynków, Wójt Gminy Gąsawa wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Kwota uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Gąsawa stanowiła 100% jego kosztów kwalifikowanych i wyniosła łącznie 78.289,25 zł.