Gmina Gąsawa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu” otrzymała dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze w wysokości 84,80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 219 391,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 186 482,35 zł. Całkowite koszty kwalifikowalne zadania to 258 716,40. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 lutego 2018 r. W ramach operacji zagospodarowano teren plaży w Chomiąży Szlacheckiej poprzez wybudowanie tzw. biesiadnika – zadaszonej wiaty z utwardzonym podłożem, która umożliwi organizowanie plenerowych imprez integracyjnych, również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, utworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, zakup i montaż ławek oraz przygotowanie miejsca na ognisko a także doposażenie placu zabaw. Operacja zakładała również częściowe utwardzenie zjazdu na plażę, oraz usunięcie nadmiernie zarastającej brzeg jeziora Chomiąskiego roślinności wraz z piaskowaniem dna po wycince trzcin a także budowę pomostu stalowego z drewnianym pokładem. W dniu 12 czerwca 2019 r. Gmina Gąsawa uzyskała pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie na przystąpienie do użytkowania ww. obiektu. Celem, jaki przyświecał Gminie Gąsawa w staraniach o uzyskanie dofinansowania było wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym a także wykorzystanie świetności i popularności tego miejsca poprzez stworzenie atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Tekst: Marlena Jułga, zdjęcia: Mieszko Langowski