ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032:
  1. wprowadzenie;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku;
  2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok;
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik