INFORMACJA

W dniu 10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa UM RW.7152.1.179.2017 pomiędzy:

Województwem Kujawsko Pomorskim reprezentowanym przez:

  1. Dariusza Kurzawę – Wicemarszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego i
  2. Wiesława Czarneckiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji

a

1.Błażejem Łabędzkim Wójtem Gminy Gąsawa przy kontrasygnacie

2.Teresy Katulskiej Skarbnika Gminy Gąsawa

na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Godawy Gmina Gąsawa od km 0+000,00 do km 0+940,00”

Dofinansowanie inwestycji w kwocie 48 500,00 zł pochodzi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Wójt Gminy Gąsawa

Błażej Łabędzki